Om undersøgelsen

"Følger efter elulykker" er verdens første forløbsundersøgelse blandt elektrikere.

Formålet med projektet er at finde ud af, hvornår en elulykke giver helbredsproblemer. Hvilke symptomer får man? Hvorfor får nogle langvarige symptomer, mens andre tilsyneladende går fri?

Alle Dansk El-Forbunds erhvervsaktive medlemmer (ca. 25.000) inviteres til at deltage i undersøgelsen, der begynder 1. oktober 2019.

Deltagerne modtager et stort, indledende spørgeskema om deres fysiske og psykiske helbred. Det skal kun udfyldes 1 gang. Derefter får deltagerne en ugentlig sms med korte spørgsmål i et halvt år.

Lidt mere baggrund

I løbet af de sidste 20 år har speciallægerne ved Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning undersøgt en lang række patienter med langvarige alvorlige følger efter elulykker. Stort set alle patienterne klager over muskelsmerter, føleforstyrrelser, udtalt trætbarhed, kraftesløshed samt hukommelses- og koncentrationsbesvær. Enkelte får stillet diagnosen PTSD.

Imidlertid findes der endnu ingen videnskabelige undersøgelser af, hvornår en elulykke giver langvarige gener. Er der særlige omstændigheder ved de elulykker, der giver langvarige symptomer?
 
Ved at følge elektrikerne i mindst et halvt år kan forskerne forhåbentligt få svar på årsagssammenhængen mellem elulykker og deres følgevirkninger. Projektets resultater skal bruges til at øge forståelsen for konsekvenser efter elulykker, og bliver formidlet til den internationale arbejdsmiljøforskning via en række videnskabelige artikler.

Information om projektet

Forskningsprojektet har modtaget økonomisk støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden og løber fra marts 2018 til marts 2021.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning og Dansk El-Forbund.

Historien bag

  • 2005: I forbindelse med kampagnen "Nul Spænding" bestiller Dansk El-Forbund en gennemgang af den eksisterende videnskabelige litteratur om elulykker samt en beskrivelse af de helbredsmæssige følger ved elulykker. Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning påtager sig opgaven.
  • 2006: Anette Kærgaard, speciallæge i arbejdsmedicin, udgiver rapporten Senfølger efter el-ulykker i samarbejde med Dansk El-Forbund.
  • 2018: Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, bevilliges 3 mio. kroner af Arbejdsmiljøforskningsfonden til forskningsprojektet "Følger efter elulykker". Speciallæge Anette Kærgaard er projektleder, og projektet udføres i samarbejde med Dansk El-Forbund.

Forskningsprojektets følgegruppe

For at sikre tilstrækkelig faglig forankring følges projektet af en særlig følgegruppe.

Følgegruppen består af faglige eksperter, som kender den el-tekniske branche. Det er følgegruppens formål at byde ind med viden, så forskningsprojektet bliver kvalificeret og realistisk at gennemføre og samtidig sikre, at resultaterne bliver forankret i branchen.

Følgegruppen er sammensat af personer, som repræsenterer myndigheder og organisationer, der har viden og kendskab til branchen og de særlige udfordringer ved elulykker.

Myndighederne og organisationerne kan have forskellige interesser i resultaterne af forskningsprojektet, men fælles er, at de er med til at kvalificere projektet og arbejder for at opnå et validt og brugbart datagrundlag for projektets resultater.

Den samlede viden vil blive enestående. Og de respektive myndigheder og organisationer, som er med i følgegruppen, kan bruge dette i deres fremadrettede, forebyggende arbejde. Følgegruppen vil være med til at formidle projektet og resultaterne fra forskningsprojektet.

Det er målet, at følgegruppen vil kunne komme med nogle anbefalinger til branchen, når projektet er afsluttet.

Følgegruppen består af følgende:

  • Dansk El-Forbund: Lars B. Sørensen, Lene Christiansen
  • Sikkerhedsstyrelsen: Jan Sarup, Peter Nielsen
  • Arbejdstilsynet: Erik Lund Lauridsen
  • BFA-BA, Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg: Sven Rose
  • TEKNIQ Arbejdsgiverne: Charlotte Ketelsen, Jesper Ahrenst

Development: HJEMMESIDER.DK